Nieuws

Vanaf 2015 veranderen regelingen voor ouders

Geplaatst op dinsdag 8 juli 2014      Leestijd: 1.5 minuut


Heeft u kinderen? De overheid gaat de regelingen voor ouders veranderen. Veel regelingen zullen vanaf 1 januari 2015 verdwijnen.

Vanaf 2015 zijn er 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen of ze gaan op in andere regelingen.
 

Wat zijn de gevolgen voor mijn belastingen?

Vanaf 2015 vervallen de volgende kortingen en aftrekpost voor de inkomstenbelasting:
 • Alleenstaandeouderkorting
 • Ouderschapsverlofkorting
 • Aftrek voor uitgaven levensonderhoud van kinderen
 

Wat zijn de gevolgen voor mijn toeslagen?

 • Alleenstaande ouders die nu recht hebben op kindgebonden budget krijgen vanaf 1 januari 2015 mogelijk extra kindgebonden budget. De aanvulling voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering en de fiscale korting voor alleenstaande ouders verdwijnen. Voor alleenstaande ouders in de bijstand komt een overgangsregeling tot 1 januari 2016.
 • Het budget van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 17 jaar gaat per 1 augustus 2015 op in het kindgebonden budget. Het bedrag voor alle kinderen van 16 en 17 jaar gaat omhoog.
 • De inkomensgrens van het kindgebonden budget gaat per 1 januari 2015 naar beneden. Hierdoor krijgen mensen met een inkomen boven deze grens minder tegemoetkoming.
 • De bedragen voor het 1e en 2e kind gaan per 1 januari 2015 omhoog. Voor het 1e kind is de stijging €15 per jaar. Voor het 2e kind €255 per jaar.
 

Wat zijn de gevolgen voor de kinderbijslag?

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar. Ook deze regeling gaat veranderen:
 • De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2014 en 2015 niet aangepast aan de prijsindex. De eerste aanpassing is per 1 januari 2016.
 • Sinds 1 juli 2014 gelden geen aanvullende voorwaarden meer voor kinderen van 16 en 17 jaar met een startkwalificatie.
 • Voor uitwonende kinderen tot 16 jaar vervalt de toets op hun inkomen.
 • De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) gaat per 1 januari 2015 op in de kinderbijslag.
 

Wat zijn de gevolgen voor de TOG-regeling?

De Tegemoetkoming ouders gehandicapte kinderen (TOG) vervalt per 1 januari 2015. De regeling wordt opgenomen in de kinderbijslag. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen recht op 2x kinderbijslag.

Bron: Belastingdienst en RijksoverheidDeel dit nieuwsbericht